اولین نشست دادستان کل کشور با دادیاران دیوان عالی کشور برگزار شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8520162/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF