اولین تصاویر از مجرم اقتصادی فراری پس از بازداشت + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8564307/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85