اولین بار در دادگاه: ربات هوش مصنوعی دست خود را در وکالت امتحان می کنداولین بار در دادگاه: ربات هوش مصنوعی دست خود را در وکالت امتحان می کند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/first-court-ai-robot-to-try-its-hand-lawyering