اولویت‌بندی پروژه‌های مهم و تاثیرگذار در فروش اموال مازاد دستگاه‌ها مورد توجه باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8497341/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF