اهداء ۳ میلیون تومان به خانواده زندانیان به مناسبت نوروز و ماه رمضان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693615/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86