انهدام شبکه قاچاق الکتروموتور‌های تقلبی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8534602/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C