انجام حدنگاری ۵۰ درصدی اراضی کشاورزی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8692684/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C