انتقال ۲۹۸ زندانی ایرانی به کشور/ وضعیت زندانیان خارجی در ایران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8532566/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B9%DB%B8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86