انتشار نسخه روزآمد شده سند تحول قضایی تا پایان سال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8542844/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84