انتشار اسناد و نامه‌های جعلی منتسب به قوه قضاییه/ گروه هکری سند جعلی پرونده نیکا شاکرمی را دوباره منتشر کرد!

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8675035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF