اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8672550/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF