امضای تفاهمنامه همکاری حقوقی میان مرکز وکلا و وکیل فرانسوی حامی فلسطین

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8690410/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86