افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8605180/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9