افزایش بیش از ۲۲ درصدی فوتی‌های مسمومیت با گاز در نیمه نخست امسال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8595153/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84