افزایش امنیت در معاملات اقتصادی ره‌آورد سند تحول و تعالی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8732994/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C