افراد زیادی که راهی زندان شده‌اند، به دامان قرآن پناه می‌برند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693350/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF