اعلان قرمز برای استرداد متهم اصلی پرونده کریپتولند 

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8609017/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%C2%A0