اعلام نتایج نهایی آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۱

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8532778/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1