اعلام زمان برگزاری آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضا ۱۴۰۲

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8512868/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2