اعلام جرم جدید قضایی برای ۲ متهم امنیتی زن

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8645603/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86