اعلام اسامی ۱۰ شرکتی که بیشترین زمان تاخیر پروازی را دارند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8579805/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF