اعضای منافقین برای محاکمه در ایران وکیل بگیرند/ ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق متهم این پرونده هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8506656/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF