اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در پایتخت دستگیر شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8585491/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF