اعضاى هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران معرفی شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8568320/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%89-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF