اعزام کاروان اربعینی ۱۵ هزار نفره رهسپاران عصر ظهور به عتبات

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8525613/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA