اعزام هیأت قضایی ایران به مجمع قضات کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8549500/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C