اعتراض دادستان تهران به رای کیوان امام‌وردی/ دادگاه برای متهم قرار ۳۰۰ میلیارد تومانی صادر کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581202/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF