اعتراض تتلو به حکم دادگاه/ تشکیل پرونده‌ برای سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8753810/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1