اعتبار داشتن اسناد عادی از مشکلات قوه قضائیه است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8580780/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA