اسناد عادی بدون هزینه اضافی در سامانه‌های سازمان ثبت بارگذاری خواهند شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8738559/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF