استقرار ۱۶۵۹ نفر از قضات کشیک در واحد‌های قضایی استان تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8692766/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B6%DB%B5%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86