استقرار هیات بازرسی کل کشور در سازمان سنجش به منظور نظارت بر روند کنکور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8486692/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1