استقرار قاضی کشیک در ۹ فرودگاه بزرگ و پرتردد کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693620/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1