استقبال مردم از احراز هویت برخط/ ۴۲۴ هزار احراز هویت برخط در سه ماهه ابتدایی سال انجام شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503441/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%DB%B4%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF