استفاده ۱۰ هزار زندانی از پابند الکترونیک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8609490/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9