استخدام اعضای شورای حل اختلاف قطعی شد/ آغاز فرآیند به زودی+ فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8561496/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85