استانداردسازی جرثقیل‌های برجی اجباری شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8553766/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF