اسامی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر پایتخت اعلام شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8486524/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF