از نزدیک شاهد مجاهدت‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آیت‌الله رئیسی بودم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8738504/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85