از محاکمه مسئول آموزش تروریست‌ها تا پشت پرده محفل ترور در اصفهان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8657090/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86