از حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی خوشحالم + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8579060/%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85