ارسال شکوائیه علیه رژیم صهیونیستی به دادستانی دیوان کیفری بین المللی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8657603/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C