ارزیابی همه‌جانبه عملکرد بازرسان در سند تحول قضایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8746764/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C