ارجاع ۱۵۷ نفر به دلیل فوت ناشی از سوختگی به پزشکی قانونی تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8584111/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%DB%B1%DB%B5%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86