ارتقاء سند تحول قضایی در زمینه آزادی‌های مشروع

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8505409/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9