ارائه طرح وکیل خانواده به مجلس

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8664724/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3