ارائه خدمات قضایی رایگان در ۴۱۱ نقطه محروم ۱۴ استان کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8506790/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1