ارائه خدمات حقوقی به مردم در دهه فجر از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8660186/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87