ادعای کذب منافقین در رابطه با اقدام تروریستی در مجتمع قضایی قدس تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8515195/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86