ادعا‌ها و خبرسازی‌های کذب نازیلا معروفیان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8541350/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86